Accessibility Tools

ΕΤΑΙΡΟΙ

CARDET

Το CARDET είναι ένα από τα κορυφαία ερευνητικά και εκπαιδευτικά κέντρα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου με παγκόσμια εμπειρία στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων, τη διαχείριση έργων, την κατάρτιση και την ηλεκτρονική μάθηση. Το CARDET έχει ολοκληρώσει πολυάριθμα έργα σχετικά με την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εκπαίδευσης ενηλίκων και επαγγελματικής κατάρτισης στους τομείς της κοινωνικής εργασίας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μέλη της ομάδας και του διοικητικού συμβουλίου του εκπροσωπούν ευρωπαϊκά και διεθνή ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, κέντρα κατάρτισης και διεθνείς οργανισμούς και έχουν βαθιά γνώση του τομέα της κατάρτισης ενηλίκων και του οικονομικού αλφαβητισμού, ενώ το CARDET επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της κοινωνικής προόδου. Το CARDET συγκεντρώνει μια διεθνή ομάδα εμπειρογνωμόνων με δεκαετίες παγκόσμιας εμπειρίας στην εκπαίδευση ενηλίκων, την ανάπτυξη ικανοτήτων, την ανάπτυξη προγραμμάτων σπουδών, την κοινωνική επιχειρηματικότητα, την επαγγελματική κατάρτιση, τη σχεδιαστική σκέψη, την καινοτομία, την εκπαιδευτική έρευνα, την αξιολόγηση και την ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού.

RightChallenge

Το RightChallenge είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός αφιερωμένος στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και των ίσων ευκαιριών μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Χρησιμοποιώντας τη συνεργασία με πολλούς ενδιαφερόμενους φορείς και την εκπαιδευτική κατάρτιση, ο οργανισμός ενθαρρύνει την υπεύθυνη, δημοκρατική και ενεργό ιδιότητα του πολίτη. Η RightChallenge προσφέρει εργασία και άλλες δραστηριότητες για συγκεκριμένες ομάδες, καθώς και κατάρτιση, υποστήριξη υγείας και αποκατάστασης, υπηρεσίες στέγασης και φροντίδας, καθώς και στοιχειώδη και οικογενειακή εκπαίδευση.Σύμφωνα με το RightChallenge, η εκπαίδευση αποτελεί κρίσιμο συστατικό της ανάπτυξης ενός νέου ατόμου, καθώς του παρέχει τα εφόδια για να συμμετέχει και να συνεισφέρει σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με την οικογένεια, την εργασία, την κοινότητα και τον ελεύθερο χρόνο.Ως οργανισμός με επίκεντρο την κοινότητα, προσφέρει επίσης υπηρεσίες σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών και συμβουλευτικές υπηρεσίες για την ανάπτυξη της νεολαίας και της κοινότητας, καθώς και ευκαιρίες εθελοντισμού και κοινωνικοεκπαιδευτικά προγράμματα σε κοινότητες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.

IFESCOOP

Το IFESCOOP είναι ένας μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός που συνεργάζεται με την περιφερειακή και τοπική δημόσια διοίκηση (περιφερειακή κυβέρνηση και δήμους), τους κοινωνικούς εταίρους (συνδικάτα και εργοδοτικές ενώσεις), καθώς και με πολλά άλλα ιδρύματα και οργανισμούς σε διάφορους τομείς, κυρίως σε σχέση με την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική κατάρτιση.Το IFESCOOP παρέχει επαγγελματική κατάρτιση για διάφορες ομάδες-στόχους, όπου δίνεται προτεραιότητα σε συγκεκριμένες μειονεκτούσες ομάδες, έχοντας συμμετάσχει σε πολλά ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την εκπαίδευση.

SEDAVÍ TOWN COUNCIL

Το δημοτικό συμβούλιο του Sedaví είναι ένας τοπικός δημόσιος φορέας που είναι υπεύθυνος για την παροχή μιας σειράς υπηρεσιών στον πληθυσμό μας, ο οποίος ανέρχεται σε σχεδόν έντεκα χιλιάδες άτομα.

Μεταξύ αυτών των υπηρεσιών είναι: κοινωνικές υπηρεσίες γενικά, απασχόληση, πολιτικές ισότητας, βοήθεια προς τους ηλικιωμένους και πολιτικές για τη βία λόγω φύλου.

Πρόσφατα, έχουμε εισαχθεί σε ευρωπαϊκά προγράμματα, κυρίως σε προγράμματα ERASMUS+, υπολογίζοντας ήδη με έναν αριθμό ευρωπαίων εταίρων σε όλη την ηπειρωτική χώρα.

Exeo Lab

Η Exeo Lab είναι μια σύμπραξη ειδικών σε θέματα πολιτικής με δεκαετίες εμπειρίας σε συμβουλευτικές υπηρεσίες προς δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς.

Ο κύριος τομέας εστίασής μας είναι η χωρική έρευνα και ανάλυση μέσω καινοτόμων εργαλείων και τεχνολογιών για την υποστήριξη του σχεδιασμού πολιτικής σε βασικούς και αναδυόμενους τομείς. Η εταιρεία μας παρέχει στις ΜΜΕ και τις καινοτόμες νεοφυείς επιχειρήσεις προηγμένη και ιδιαίτερα εξατομικευμένη υποστήριξη στους τομείς των επενδύσεων, της άντλησης κεφαλαίων, της διεθνοποίησης και των δημόσιων συμβάσεων.
Η Exeo Lab συμμετέχει επίσης σε περιφερειακά, εθνικά και διακρατικά ερευνητικά έργα με στόχο τη δημιουργία αναπτυξιακών ευκαιριών για τις περιοχές, ιδίως στους τομείς της επιχειρηματικότητας, της βιώσιμης ανάπτυξης, της κοινωνικής οικονομίας και της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης.
Χάρη στον επαγγελματισμό της ομάδας μας και τη σοβαρότητα της προσεκτικής και μεθοδικής εργασίας, η εταιρεία μας έχει εδραιωθεί στον τομέα της συμβουλευτικής και του σχεδιασμού, αποτελώντας ένα σταθερό σημείο αναφοράς για δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς στην Ιταλία και στο εξωτερικό.

Berlink ETN GmbH

Η Berlink ETN GmbH είναι ένας γερμανικός οργανισμός με εδραιωμένη εμπειρία στη διοργάνωση εξειδικευμένων επαγγελματικών, εκπαιδευτικών και εργασιακών εμπειριών στο Βερολίνο.

Ο στόχος της εταιρείας ταιριάζει με τους γενικούς στόχους που θέτει το πρόγραμμα Erasmus Plus: βελτίωση της ποιότητας και του όγκου της κινητικότητας και της συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων σε ολόκληρη την ΕΕ.

Η Berlink έχει μάλιστα στενή συνεργασία με ένα ευρύ δίκτυο τοπικών επιχειρήσεων και συμμετέχει ενεργά σε έργα της ΕΕ που συγκεντρώνουν καινοτόμες εμπειρίες και καλές πρακτικές σχετικά με την ενεργό συμμετοχή των ΜΜΕ ως εταίρων υποδοχής σε έργα κινητικότητας. Χάρη σε ένα στέρεο δίκτυο διεθνών εταίρων και σε μια συνεχή διαδικασία διακρατικής ανταλλαγής εμπειριών, η Berlink είναι σε θέση να παρέχει εμπειρίες πρακτικής άσκησης με σημαντικό αντίκτυπο στη μαθησιακή διαδικασία, εφαρμόζοντας καινοτόμες μεθόδους (εφαρμογή του συστήματος ECVET) και κοινές προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό και την επιτυχή παροχή κατάρτισης κατά την προετοιμασία για τις εργασιακές εμπειρίες. Η Berlink συμμετέχει πολύ ενεργά σε ευρωπαϊκά προγράμματα με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης, της μεταφοράς και της εφαρμογής καινοτόμων πρακτικών, προωθώντας τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την αγορά εργασίας. Η Berlink είναι μέλος του «ETN Network» με εταιρείες στην Ιταλία (Rimini και Potenza), την Ισπανία (Μάλαγα), τη Βουλγαρία (Σόφια), τη Γερμανία (Βερολίνο), την Πορτογαλία (Λισαβόνα), την Ελλάδα (Ρόδος) και την Ιρλανδία (Cork).

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2023-1-ES02-KA220-YOU-000150974

Copyright © | Privacy policy