Accessibility Tools

ΣΧΕΤΙΚA

Η ενδοοικογενειακή βία είναι μια μορφή θυματοποίησης και την έκθεση των ατόμων σε αυτή στο σπίτι, είτε με το να γίνονται μάρτυρες της βίας είτε με το να εκτίθενται στα επακόλουθά της. Όταν κάποιος άλλος εκτός από το άμεσο θύμα της ενδοοικογενειακής βίας επηρεάζεται από την κακοποίηση, αυτό αναφέρεται ως έμμεση θυματοποίηση από την ενδοοικογενειακή βία. Τα νεαρά άτομα μπορεί να υποστούν βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις εξαιτίας του ότι είναι έμμεσα θύματα ενδοοικογενειακής κακοποίησης.

Το έργο SOOS στοχεύει στην αντιμετώπιση των ζητημάτων της έμμεσης θυματοποίησης των νεαρών ατόμων που εκτίθενται στην ενδοοικογενειακή βία, μέσω της ενημέρωσης για την ανάγκη αλλαγής του φαύλου κύκλου της βίας και της αλλαγής των συμπεριφορών.

Σκοπός & Στόχοι του έργου

Στόχος του προγράμματος SOOS είναι να ευαισθητοποιήσει τη νεολαία σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της ενδοοικογενειακής βίας και να αναδείξει τους κινδύνους που εγκυμονεί η ενδοοικογενειακή βία και τις πιθανές επιπτώσεις της στη σωματική, συναισθηματική και ψυχολογική υγεία των νεαρών ατόμων.

Το έργο SOOS αποσκοπεί επίσης στην παροχή πηγών και υποστήριξης σε άτομα που επηρεάζονται από την ενδοοικογενειακή βία και στην ενημέρωση του κοινού σχετικά με προληπτικά μέτρα. Εν τέλει, το έργο SOOS προσπαθεί να μειώσει την εξάπλωση της ενδοοικογενειακής βίας στην κοινωνία μας και να δημιουργήσει ασφαλέστερα και υγιέστερα περιβάλλοντα για τα νεαρά άτομα.

Αύξηση της ευαισθητοποίησης των νεαρών ατόμων σχετικά με τους κινδύνους της ενδοοικογενειακής βίας και ανάπτυξη στρατηγικών για να βοηθηθούν τα νεαρά άτομα στην αντιμετώπιση των συνεπειών της ενδοοικογενειακής βίας.

Προώθηση υποστηρικτικών σχέσεων μεταξύ νέων και ενηλίκων για την προώθηση της ανθεκτικότητας και την παροχή στα νεαρά άτομα ενός υποστηρικτικού δικτύου άλλων ατόμων που έχουν επίσης βιώσει ενδοοικογενειακή βία.

Παροχή στα νεαρά άτομα πρόσβαση στις κατάλληλες υπηρεσίες ψυχικής υγείας και δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος προκειμένου τα νεαρά άτομα να συζητούν τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους.

Εκπαίδευση των νεαρών ατόμων για τη σημασία των υγιών σχέσεων και ενθάρρυνσή τους να μιλήσουν για την καταπολέμηση της ενδοοικογενειακής βίας και να δημιουργηθεί ένα αίσθημα ενδυνάμωσης.

Ανάπτυξη σχεδίου δράσης για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας στο σπίτι και σύνδεση των ατόμων νεαρής ηλικίας με τις πηγές της κοινότητας που μπορούν να παρέχουν υποστήριξη και βοήθεια.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them. Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή του παρόντος δικτυακού τόπου δεν συνιστά έγκριση του περιεχομένου, το οποίο αντανακλά τις απόψεις μόνο των συντακτών, και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτόν. Подкрепата на Европейската комисия за създаването на този уебсайт не представлява потвърждение на съдържанието, което отразява вижданията само на авторите и Комисията не носи отговорност за използването на съдържащата се в сайта информация. Tento projekt byl financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory autora a Komise nenese odpovědnost za jakékoli použití informací v ní obsažených De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie houdt geen goedkeuring van de inhoud in die alleen de mening van de auteurs weerspiegelt, en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik dat van de informatie in deze publicatie wordt gemaakt. Podrška Europske komisije za proizvodnju ovih objava ne predstavlja I njezino odobrenje sadržaja koji odražavaju samo stavove autora i Europska Komisija se ograđuje od odgovornosti za bilo kakvu upotrebu informacija sadržanih u njima. Le soutien de la Commission européenne à la production de cette publication ne constitue pas une approbation du contenu qui reflète uniquement les opinions des auteurs, et la Commission ne peut être tenue responsable de l’usage qui pourrait être fait des informations qu’elle contient. Die Unterstützung der Europäischen Kommission für die Erstellung dieser Veröffentlichung stellt keine Billigung des Inhalts dar, der nur die Ansichten der Autoren widerspiegelt, und die Kommission kann nicht für die Verwendung der darin enthaltenen Informationen verantwortlich gemacht werden. O apoio da Comissão Europeia à produção desta publicação não constitui um aval do seu conteúdo, que reflete unicamente o ponto de vista dos autores, e a Comissão não pode ser considerada responsável por eventuais utilizações que possam ser feitas com as informações nela contidas. El apoyo de la Comisión Europea a la producción de esta publicación no constituye una aprobación de su contenido, que refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella. Questo progetto è stato finanziato con il sostegno della Commissione Europea. L'autore è il solo responsabile di questa pubblicazione e la Commissione declina ogni responsabilità sull'uso che potrà essere fatto delle informazioni in essa contenute. Podpora Evropske komisije pri izdelavi te publikacije ne pomeni odobritve vsebine, saj odraža le stališča avtorjev in Komisija ne more biti odgovorna za kakršno koli uporabo informacij, ki jih vsebuje.
Project Number : 2023-1-ES02-KA220-YOU-000150974

Copyright © | Privacy policy